Masz pytania, sugestie, uwagi? Skorzystaj z formularza kontaktowego

Statut

 

                                    STATUT

                      SZKOŁY PODSTAWOWEJ


          im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach

 

Spis treści:

 

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły str. 3

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły str. 10

ROZDZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje str. 19

ROZDZIAŁ V Organizacja nauczania i wychowania str. 29

ROZDZIAŁ VI Szkolny system wychowania str. 36

ROZDZIAŁ VII Organizacja szkoły str. 39

ROZDZIAŁ VIII Wewnętrzne zasady oceniania str. 45

ROZDZIAŁ IX Nauczyciele i pracownicy szkoły str. 76

ROZDZIAŁ X Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności str. 85

ROZDZIAŁ XI Uczniowie szkoły str. 91

ROZDZIAŁ XII Przepisy przejściowe str. 97

ROZDZIAŁ XIII Przepisy końcowe str. 98

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa, zwana dalej szkołą jest placówką publiczną.

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego;

 2. SP przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Kozielskiej nr.8 w Dziergowicach.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Bierawa

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

5. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach.

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

7. SP jest jednostką budżetową.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 2.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

 

§ 3.

 MISJA SZKOŁY I WIZJA SZKOŁY

,,W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej

człowiekiem - o to, ażeby bardziej był a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

 

Jan Paweł II (cytat z przemówienia w UNESCO z dnia 02.06.1980r.)

 

WIZJA SZKOŁY

 

,,Tu się uczymy, bawimy, wychowujemy i tradycje regionu pielęgnujemy!”

 

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Pracujemy z uczniami w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego.

 

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły.

Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

 

§ 4.

 Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach to obywatel Europy XXI wieku, który:

 • w swoim postępowaniu dąży do prawd.,

 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

 • posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

 • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach to człowiek:

 1. umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

 2. twórczo myślący,

 3. umiejący skutecznie się porozumiewać,

 4. umiejący stale się uczyć i doskonalić,

 5. umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

 

§ 5.

Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.

 

1. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach

2. W szczególności Szkoła:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim na poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;

 2. zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;

 3. z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:

 1. organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno- krajoznawczej;

 2. stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;

 3. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;

 4. zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

  1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, nasza placówka jako szkoła publiczna, organizuje nauczanie religii.

  2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości religijnej przez ich udział w lekcjach religii organizowanych w szkole.

  3. W salach lekcyjnych zezwala się na umieszczenie obok godła państwowego symboli religijnych (krzyży).

  4. Nauka religii odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku.

  5. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice tego sobie życzą:

 1. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich życzenie wyrażane jest na piśmie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmienione,

 2. uczniowie nie korzystający z lekcji religii/ etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi,

 3. nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne,

  1. nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,

  2. nauczycie religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,

  3. uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,

  4. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,

  5. nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,

  6. ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym,

 1. ocena z religii ma wpływ na promowanie ucznia do następnej klasy,

 2. ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;

 3. uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,

 1.  
  1. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania

  2. i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz wyznaczeni przez Biskupa księża wizytatorzy.

  3. Umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

  4. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Nauczanie języka mniejszości narodowej odbywa się na prośbę rodziców w klasach I – VI na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów.

  5. Cele i zadania szkoły związane z podtrzymaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych.

   1. dyrektor organizuje kształcenie uczniów mniejszości narodowej na pisemny wniosek rodziców dziecka lub ucznia dla uczniów w klasach I - VI, - wszyscy uczniowie, których rodzice złożyli stosowne wnioski mają możliwość podtrzymania i rozwijania tożsamości narodowej etnicznej i językowej,

   2. dla uczniów mniejszości narodowej szkoła organizuje naukę języka niemieckiego,

   3. współpraca z organem prowadzącym w zakresie wykonywania zadań związanych z kształceniem uczniów mniejszości narodowej dotyczy głównie ustalania liczby oddziałów,

   4. w szkole z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej naucza się w ramach przedmiotu dodatkowego w wymiarze 3 godz. tygodniowo języka niemieckiego,

   5. oddziały są tworzone, gdy na naukę języka mniejszości, na poziomie danej klasy zgłosi się co najmniej 7 uczniów.

 

14) Formy realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów mniejszości narodowych:

 1. nauczyciele realizują programy nauczania języka mniejszości narodowej dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra ds. oświaty i wychowania

 2. nauczyciele prowadzący naukę mniejszości narodowej stosują podręczniki pomocnicze do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowej wpisane do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku,

 3. uczniowie korzystają z dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych,

 4. dokumentacja szkolna potwierdza wykonywanie przez szkołę zadań umożliwiających uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej.

 

15) Adnotacje w dziennikach potwierdzają realizację:

 

 1.  
  1. szkolnych planów nauczania

  2. podstawy programowej w zakresie nauczania języka mniejszości narodowej

  3. treści z zakresu kultury, geografii i historii kraju pochodzenia mniejszości

  4. zajęć artystycznych i dodatkowych,

  5. w szkole z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej naucza się w ramach przedmiotu dodatkowego w wymiarze 3 godz. tygodniowo języka niemieckiego,

  6. oddziały są tworzone, gdy na naukę języka mniejszości, na poziomie danej klasy zgłosi się co najmniej 7 uczniów.

 

16) Formy realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów mniejszości narodowych:

 

 1. nauczyciele realizują programy nauczania języka mniejszości narodowej dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra ds. oświaty i wychowania,

 2. nauczyciele prowadzący naukę mniejszości narodowej stosują podręczniki pomocnicze do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowej wpisane do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku,

 3. uczniowie korzystają z dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych,

 4. do szkolnego zestawu programów nauczania są wprowadzone programy nauczania języka mniejszości narodowej oraz z zakresu kultury, geografii i historii kraju pochodzenia mniejszości

 5. WSO uwzględnia wymagania edukacyjne z zajęć języka mniejszości narodowej

 6. deklaracje rodziców są gromadzone i właściwie przechowywane

 7. w planie nadzoru pedagogicznego uwzględniona jest problematyka dotycząca kształcenia uczniów mniejszości narodowych

 8. są dokumenty potwierdzające współpracę z organizacjami mniejszości narodowej

 9. sporządzony arkusz organizacji szkoły uwzględnia naukę języka mniejszości narodowej który jest pozytywnie zaopiniowany przez kuratora i zatwierdzony przez organ prowadzący

 

 

17) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;

18) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

19) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do standardów i wymagań egzaminacyjnych;

20) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

21) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;

22) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym;

23) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;

24) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym,

 

§ 6.

1. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności:

 

 1. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami , według zasad zapisanych w §72

 2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

 3. nawiązuje współpracę z gimnazjami w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;

 4. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły;

 5. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.§ 7.

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

§ 8.

Szkoła kładzie duży nacisk na prowadzenie ścieżek międzyprzedmiotowych w atrakcyjnej dla uczniów formie. Nad ich realizacją czuwają koordynatorzy ścieżek międzyprzedmiotowych.

 

§ 9.

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów z realizacji celów i zadań Szkoły.

 

§ 10.

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

 

§11.

Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Szkoła stworzy możliwość ukończenia szkoły w skróconym czasie w przypadku stwierdzenia nadzwyczajnych zdolności ucznia w oparciu o wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych na wniosek rodziców, opiekunów .

 

ROZDZIAŁ III

 

Sposoby realizacji zadań szkoły

 

§ 12.

 1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół .

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3. Program nauczania zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;

 2. tematykę materiału edukacyjnego;

 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 

4. Nauczyciel przedmiotu ( nauczania zintegrowanego) może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

 • opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

 • zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

 • zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.

 2. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.

 3. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły.

 4. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.

 5. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§ 13. 

1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu (dwojga) nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 14. 

1.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 113 niniejszego statutu;

 2. pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 115 ust.3 . Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.40 i trwa do zakończenia zajęć w szkole.

 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;

 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

 6. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

 7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

 8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

 9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

 10. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

 11. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

 13. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

 14. ogrodzenie terenu szkoły;

 15. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

 16. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

 17. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

 18. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

 19. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;

 20. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

 21. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

 22. udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów;

 23. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących

 

§ 15.

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

 

1) Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

 1. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

 3. organizację wycieczek integracyjnych,

 4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga ,

 5. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji;

 6. współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

 

2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,

 2. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji .

 

§ 16.

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1) realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami;

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;

5) działania pedagoga i psychologa szkolnego;

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

 

§ 17.

Szkolny Program Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół nauczycieli i rodziców.

 

§ 18.

1. Szkolny Program Profilaktyki uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.

 

 1. Jeżeli Rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Profilaktyki , program ten ustala Dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

 1. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej zarządzeniem Dyrekcji.

§ 19.

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

§ 20. 

1.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;

 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

 5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

 6. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

 7. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

 8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

 9. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 10. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 11. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 12. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 21.

 1. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

 1. rodzicami;

 2. wychowawcą:

 3. pedagogiem ;

 4. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

 5. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 22.

 1.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana na wniosek:

 1. rodziców;

 2. ucznia;

 3. nauczyciela – wychowawcę klasy;

 4. pedagoga;

 5. logopedy;

 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 

§ 23.

 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 1. zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;

 2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 3. zajęć indywidualnych

§ 24. 

Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

§ 25.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

§ 26. 

 Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 27. 

§ 27.

 1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

 1. korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;

 2. logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci;

 

§ 28. 

 Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 29.

O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

§ 30. 

 O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 31.

 1.  Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.

2. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog, lub logopeda. Zajęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób.

 

§ 32.

 W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda .

§ 33.

 Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

§ 34.

1. Do zadań pedagoga należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

 5. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 6. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.

 7. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

 8. udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;

 9. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 35.

1.  Do zadań logopedy należy:

 • przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

 • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

 • prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;

 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

 • udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

 • prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

 • stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

 • organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 36.

Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

 • realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

 • zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 37.

  Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin).

§ 38. 

1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

 

2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

 

 1. dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin;

 2. dla uczniów klas IV –VI SP - od 8 do 12 godzin;

 

3. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

4. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.

 

§ 39.

 1.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 

 1. udzielanie pomocy materialnej ,

 2. występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

§ 40.

1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 41.

1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziergowicach

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców.

 4. Samorząd Uczniowski;

 

§ 42.

Każdy z wymienionych organów w § 44 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

§ 43.

1.  Dyrektor szkoły:

 1. kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;

 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;

 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 

§ 44.

Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz . Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 45.

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 46.

 Dyrektor szkoły:

1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a szczególności:

  1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

  2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

  4. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;

  5. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

  6. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

  7. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

  8. podaje do publicznej wiadomości do 15 .VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

  9. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i S.U;

  10. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;

  11. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

  12. odracza obowiązek nauki;

  13. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie szkoły i decyduje o jej zakończeniu;

  14. porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;

  15. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;

 1. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 2. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

 3. zwalnia uczniów z WF-u, informatyki, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;

 4. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;

 5. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie;

 6. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami).

 7. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

 8. opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

 9. umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

 10. opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczyciel;

 11. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych;

 

  1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

 

 1.  
  1.  
   1. opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;

   2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

   3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

   4. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;

   5. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

   6. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

   7. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

   8. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

   9. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

   10. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, (przeglądy nie muszą być po 2- tygodniowej przerwie);

   11. organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

   12. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

   13. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

  1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 

    1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

    2. dokonuje oceny pracy nauczycieli w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

    3. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

    4. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

    5. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

    6. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

    7. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

    8. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

    9. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

    10. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

    11. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

    12. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

    1. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;

    2. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

  1. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

     1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

     2. powołuje Komisję Stypendialną;

     3. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;

     4. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

     5. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

     6. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;”

     7. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

§ 47.

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 48.

 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

§ 49.

  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

§ 50.

 W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 51.

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;

 2. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;

 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

 6. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

§ 52.

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1.  
  1. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;

  2. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

  3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  4. opiniuje projekt finansowy szkoły;

  5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

  6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

  7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

  8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

  9. opiniuje tygodniowy plan lekcji;

 

§ 53.

1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;

 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

 7. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

 8. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

 

§ 54.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

§ 55.

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 56.

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 57.

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 58.

Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej.

§ 59.

1. W szkole działa Rada Rodziców.   

   1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

   2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

   3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

   4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

   5. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic ( prawny opiekun).

   6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 

     1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

     2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

     3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

   7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

   8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 60.

1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:     

     1. uchwala regulamin swojej działalności;

     2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;

     3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;

 1. Programy, o których mowa w § 60 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną

 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 61.

1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 

  1. opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

  2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

  3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

  4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

§ 62.

1. Rada Rodziców może:   

   1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

   2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

   3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

   4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 63.

Samorząd Szkolny

1. Kompetencje samorządu szkolnego:

A. Samorząd szkolny ma:

 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępowania w nauce i zachowaniu,

 • prawo do organizacji życia szkolnego i umożliwienie rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

 • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem,

 • prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu.

  B. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
  C. Nad realizacją uprawnień Samorządu czuwają:

- Dyrektor Szkoły,

- Rada Pedagogiczna,

- Rada Rodziców,

 • nauczyciel - opiekun samorządu.

 

§ 64.

  Zasady współpracy organów szkoły.

 

 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

 2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

 6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 71 ust. 1 szkoły.

 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 65 niniejszego statutu.

§ 65.

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

  3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja nauczania i wychowania

 

§ 66.

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

1. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.

 

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w SP Dziergowice.

3. Zajęcia w szkole prowadzone są:

 

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 2. Zajęcia o których mowa w ust. l oraz pozalekcyjne odbywają się w godzinach 750-1430,

  1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust-4 i 5.

  2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, jednak nie dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

  3. Zajęcia w bibliotece oraz świetlicy trwają 60 minut.

  4. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy śródlekcyjne oraz międzylekcyjne dziesięciominutowe oraz tzw. duże przerwy piętnastominutowe przeznaczone na relaks i spożycie posiłku w stołówce szkolnej.

  5. w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów,

  6. w toku nauczania indywidualnego;

  7. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

  8. w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

  9. w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  10. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach kształcenia zintegrowanego oraz prozdrowotnej, regionalnej i ekologicznej ścieżki edukacyjnej, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo- lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów oraz tzw. „Zielonych Szkół”.

 1. Dyrektor szkoły na wniosek Rady rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.

 

 1. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.

 

 

 

§ 67.

1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka po spełnieniu warunków:

 1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,

 2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 68.

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni specjalistycznej , spełniającej warunki, o których mowa w art.71 bust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuch, z głęboką dyslekcją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

§ 69

.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, lub odpowiedniej jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§ 70.

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

 

§ 71.

1. Formy współpracy Szkoły z rodzicami.

1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.

a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacja Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I,

b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,

c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,

d ) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów dyrektora.

2) Współdziałanie w zakresie:

a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,

b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,

c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.

3) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez Dyrektora:

a) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,

b) za pośrednictwem Rady Rodziców.

4) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klasy pierwszej na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,

b) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas I -VI

5) Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):

 

 1.  
  1. przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

  2. ustalenie form pomocy,

  3. wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,

  4. d)wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

  5. zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),

  6. udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, imprezach sportowych,

  7. zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.

6) Indywidualne kontakty:

 1.  
  1. wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,

  2. kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,

  3. udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,

  4. udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

  5. obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

 

§ 72.

Indywidualny tok nauki.

 

 1.  
  1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.

  2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

   1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

   2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

  3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

  4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

  5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

  6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

  7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:

 1. uczeń - z tym ,że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);

 2. rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego

 1.  
  1. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

  2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

  3. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

  4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-oedagogcznej.

  5. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

  6. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

  7. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

  8. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

  9. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. Miesięcznie.

  10. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

  11. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

 1.  
  1. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

  2. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

  3. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

  4. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

  5. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

  6. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

  7. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

§ 73.

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

 

 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

 

 1.  
  1. Dziennik zajęć;

  2. Dziennik lekcyjny nauczyciela.

 

 1. Dziennik zajęć - zakłada się dla zajęć dodatkowych kół zainteresowań, zajęć świetlicowych oraz zajęć bibliotecznych,

 

 1. Dziennik zajęć zawiera:

 1. Listę uczniów w oddziale;

 2. Plan pracy na I i II okres;

 

 1. Dziennik zajęć przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim , wraz z dziennikiem lekcyjnym klasy.

 

 1. Dziennik lekcyjny nauczyciela zawiera:

 

1) Nazwisko i imię nauczyciela;

2) Nazwę realizowanych zajęć;

 1.  
  1. Wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach.

  2. Rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach;

  3. Wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych;

  4. Wykaz ocen śródrocznych i rocznych.

  5. W klasach I –III dziennik zawiera dodatkowo wykaz umiejętności uczniów w poszczególnych miesiącach oraz ocenę opisową na zakończenie roku szkolnego.

 

 1. Nauczyciel , który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego jest zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumentacji szkolnej.

 2. Dziennik zajęć i Dziennik lekcyjny nauczyciela jest własnością szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI

 

SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA

 

§ 74.

Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.

 

§ 75.

Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

 

§ 76.

Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta w § 3 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

§ 77.

1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1) pracy nad sobą;

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4) rozwoju samorządności;

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

§ 78.

Społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów Szkoły, który określa jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego dotyczą obszary praw i swobód ucznia.

 

 

§ 79.

1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.

2. Uczeń:

 1. Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;

 2. Szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

 3. Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;

 4. Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;

 5. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;

 6. Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,

 7. Zna, rozumie i realizuje w życiu:

  1. zasady kultury bycia,

  2. zasady skutecznego komunikowania się,

  3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,

  4. akceptowany społecznie system wartości

 8. Chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń:

 9. Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

 10. Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

 

§ 80.

1. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;

2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;

3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;

4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości;

5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

a) adaptacja,

b) integracja,

c) przydział ról w klasie,

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,

e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,

 

6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,

d) wspólne narady wychowawcze,

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” .

7) Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.

8) Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.

 

ROZDZIAŁ VII

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 81.

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

 1. 7 sal lekcyjnych;

 2. bibliotekę;

 3. 1 pracownię komputerową

 4. salę gimnastyczną;

 

 

§ 82.

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

 

§ 83

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

 

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły ,ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora , które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN ( w roku szk. 2009/2010 dodaje się 1 godzinę )

 

§ 84.

1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN .

 

§ 85.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 86.

Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

 

 

§ 87.

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

 

2.Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.

 

3.Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1,nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

 

 

 

§ 88.

Praktyki studenckie

1. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony naucvzyciel.

 

§ 89.

W Szkole Podstawowej w Dziergowicach działa biblioteka szkolna.

 

  1. Biblioteka jest :

 1. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

 2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

 3. ośrodkiem edukacji czytelniczej .

 

  1. Zadaniem biblioteki jest :

 

   1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

   2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej

   3. prowadzenie działalności informacyjnej;

   4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

   5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

   6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

   7. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

   8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

   9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

   10. organizacja wystaw okolicznościowych.

 

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

    1. w zakresie pracy pedagogicznej:

     1. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,

     2. prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,

     3. udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (ścieżka międzyprzedmiotowa),

     4. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi;

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:  

      1. gromadzenie zbiorów,

      2. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      3. selekcjonowanie zbiorów,

      4. prowadzenie dokumentacji pracy.

 

4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki 6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.

 

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

 

8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.


§ 90

Świetlica szkolna


W szkole działa świetlica, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Pozalekcyjną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej Szkoły jest organizacja zajęć świetlicowych.

 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I-VI, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz dojazdy z innych miejscowości.

Nauczyciel świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym.

Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

Świetlica prowadzi dożywianie w formie kubka mleka lub herbaty.

 1. Do zadań realizowanych podczas zajęć świetlicowych należy :

 1. organizacja pomocy w nauce;

 2. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, dostarczenie okazji do różnorodnej ekspresji plastycznej, muzycznej, teatralnej;

 3. organizacja gier i zabaw mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny;

 4. stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze;

 5. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami;

 6. opieka, rada i pomoc w każdej sytuacji.

 7. całokształt pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy,

 8. opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

 9. dbanie o aktualny wystrój świetlicy,

 10. odprowadzanie uczniów na przystanek autobusowy

 

4. Prowadzona dokumentacja pracy świetlicy zawiera:

 1. szczegółowy wykaz dzieci korzystających ze świetlicy,

 2. dzienniki zajęć,

 3. karty zgłoszeń dzieci,

 4. regulamin świetlicy,

 5. plan pracy świetlicy.

5. Czas pracy wychowawcy świetlicy jest zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły, a zakres jego obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych.

6.Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.

 

§ 91

 Stołówka w szkole
1. Szkoła prowadzi dożywiania uczniów:

  1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, oraz wypicia ciepłego napoju w okresie zimowym (w miarę potrzeb w pozostałych porach roku ).

  2. Ze stołówki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły.

  3. Cenę posiłku ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, i pracownikami stołówki.

2. Dyrektor Szkoły udziela pomocy w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do posiłków uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

§ 92.

Zespoły nauczycielskie

 1. Nauczyciele danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą Samokształceniowy Zespół Przedmiotowy.

 2. Pracą poszczególnych zespołów, kieruje powołany przez Dyrektora, Lider Zespołu.

 3. Zespoły pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.

 4. Cele i zadania Zespołów obejmują w szczególności:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania, uzgadnianie sposobów realizacji tych programów oraz korelowanie treści nauczania,

 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową,

 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,

 5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole lub proponowanych do realizacji programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

 

 

8.Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym,

Rada Pedagogiczna może utworzyć zespół problemowo - zadaniowy, określając szczegółowy zakres jego działania.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

§ 93.

1. Ocenianiu podlegają :

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 2. zachowanie ucznia.

 

 1.  
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 1.  
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 

 1.  
  1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

 1.  
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.

 

 1.  
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;

 3. ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o której mowa w § 96;

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 5. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 6. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom)informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1.  
  1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

 

§ 94.

1. W ocenianiu obowiązują zasady:     

    1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.

    2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.

    3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.

    4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

    5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

 

§ 95.

  Jawność oceny.

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie .

 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 4. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na gazetkach szkolnych w klasach.

 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zebraniach z rodzicami. Prace przetrzymywane są w specjalnych teczkach u wychowawcy klasy. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

§ 96. 

Tryb oceniania i skala ocen.

 

1. Ocenianie na poziomie I etapu edukacyjnego.

W kl. I-III obowiązuje ocena opisowa semestralna i końcoworoczna.
Ocenianie w klasach I - III jest opisowe. Ocena dotyczy nie tylko postępów w nauce, ale ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Proponuje się trzy rodzaje oceniania dziecka:

- ocenianie bieżące podczas każdego zajęcia - w tej ocenie uczeń otrzymuje potwierdzenie, co poprawnie wykonał, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować. Jest to ocenianie ustne, które dotyczy ucznia i nauczyciela. Nauczyciel otrzymuje informacje o trafności i efektywności stosowanych metod, środków i organizacji zajęć. W razie niepowodzeń jest to sygnał do zmian. Ponadto nauczyciel wypełnia co miesiąc specjalnie przygotowane rubryki w dzienniku lekcyjnym dla każdego ucznia,

- ocenianie okresowe, śródroczne - ocena obejmuje postępy i rozwój konkretnego ucznia. Ma charakter diagnostyczny - informujący i jest przydatne nauczycielowi i rodzicom. Jest to ocena opisowa pisemna - miesięczne postępy przedstawione w specjalnych rubrykach w dzienniku lekcyjnym. Dotyczy takich umiejętności jak: czytanie, pisanie, mówienie, liczenie pamięciowe, rozwiązywanie zadań, umiejętności plastyczne, muzyczne, sprawność ruchowa.

- ocenianie końcowe - jest to ocena podsumowująca, sprawdzająca poziom osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie programowej. Jest to ocena opisowa pisemna.

1)W ocenianiu opisowym nie ma ocen 1-6. Nauczyciel informując rodziców (prawnych opiekunów) o postępach dziecka, stara się wydobyć przede wszystkim to - co dziecko robi dobrze, a nie tylko to, co sprawia mu trudności.

 

2 )Ocena śródroczna w przeciwieństwie do oceny rocznej zawiera dodatkowo zalecenia do dalszej pracy z uczniem, dotyczące zarówno postępów w edukacji, jak i zachowania.

3) Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic lub opiekun po zakończeniu I semestru w formie pisemnej (odpowiednio do poziomów nauczania kl. I, II, III).

4) Ocenę roczną otrzymuje rodzic lub opiekun w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym.

5) Każdy uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może podąć decyzję o powtarzaniu klasy na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno - pedagogicznej, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami.

6) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7) Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem na arkuszu oceny śródrocznej oraz na świadectwie.

8) Pod koniec pierwszego etapu edukacji zostaje przeprowadzony zewnętrzny test kompetencji dla klas trzecich szkoły podstawowej.

9) Wyniki testu w formie pisemnej zostają przekazane rodzicom ( prawnym opiekunom), a kopie umieszczane są w arkuszach ucznia.

10) Po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego uczeń może być wyróżniony dyplomem lub książką.

 

 

2. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla klas IV - VI ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

 1. stopień celujący - 6 - cel;

 2. stopień bardzo dobry - 5 - bdb;

 3. stopień dobry - 4 - db;

 4. stopień dostateczny - 3 - dst;

 5. stopień dopuszczający - 2 - dop;

 6. stopień niedostateczny - 1 - ndst.

 

3. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ „ – „ w bieżącym ocenianiu.

 

4. Dopuszcza się punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i roczna będzie wyrażona ocena w skali 1-6.

 

5. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.

 

6. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

 

7. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

Prace pisemne :

kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;,

klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,

Praca i aktywność na lekcji;

Odpowiedź ustna;

 1. Praca projektowa;

 2. Praca domowa;

 3. Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

 4. Twórcze rozwiązywanie problemów.

 

§ 97.

Ocenianie śródroczne.

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     1. Ocena bieżąca.

 1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;

 2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

 3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

 4. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

 5. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

 6. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji ), trwająca do piętnastu minut;

 7. Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania , prace , itp.

 

 1. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

 1. Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach jeżyka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;

 2. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

 3. Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;

 4. Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem;

 5. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją .Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

 6. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

 7. Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i pkt 4;

 8. W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np. porównawczych, „ dyrektorskich”;

 9. W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

 10. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

100% - 90% - stopień bardzo dobry

89,99% - 80% - stopień dobry

79,99% - 65% - stopień dostateczny

64,99% - 50% - stopień dopuszczający

49,99% - 0% - stopień niedostateczny

 

§ 98.

Nieprzygotowane ucznia do lekcji.

 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

§ 99.

Wymagania edukacyjne.

 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

 

2. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie;

 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

 3. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

 4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia,

 

3. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

 2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

4. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

 2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

7. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Kryterium umiejętności stosowania wiedzy

Poziom w stopniach

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych

6

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

5

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela

4

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

3

Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela

2

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy

1

 

 

Kultura przekazywania wiadomości:

 

Kryterium oceny umiejętności przekazywania wiadomości

Poziom w stopniach

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

6

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

5

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany

4

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

3

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu.

2

Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim

1


Zakres i jakość wiadomości:

Kryterium ustalenia zakresu i jakości wiadomości

Poziom w stopniach

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w syntetyczny układ

6

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego /koniec roku lub semestru/; wiadomości powiązane ze sobą, w logiczny układ.

5

Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi.

4

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

3

Nieznajomość nawet podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione

2

Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami

1


Rozumienie materiału naukowego:

Kryterium rozumienia

Poziom w stopniach

Zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz.

6

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela

5

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela

4

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnienie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela

3

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i umiejętności wyjaśniania zjawisk

2

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

12.Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

5. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 4 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

 

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .

 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

8. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. ( zmiana w Dz.U.z 31 marca 2009r Nr 58, poz. 475 )

 

§ 100.

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

I semestr - IX - I

II semestr - II - VI

 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.

 

4.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

 

5. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku. Zm. w Dz.U.z 31 marca 2009r Nr 58, poz. 475 )

 

6. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej.

 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

 

§ 101.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły ( § 100 ust. 6 Statutu Szkoły).

 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

 

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 90 ust. 2 Statutu Szkoły).

 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

 1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

 2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

 3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

 4. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

 5. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

 

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

 

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

 

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

 

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

 

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 102.

 Egzamin klasyfikacyjny.

 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

8. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, plastyki, techniki, zajęć laboratoryjnych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 103.

 

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

 

§ 103.

Egzamin poprawkowy.

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Warunkiem koniecznym uzyskania takiej zgody jest przynajmniej dobra ocena z zachowania.

 

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez dyrekcję Szkoły.

 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 99 według pełnej skali ocen.

 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 104 ust. 6.

 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 

13.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

§ 104.

  Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

3. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły– jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt.12

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia oraz jego sytuację rodzinną, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej.

 

 

 

§ 105.

Sprawdzian po klasie VI Szkoły Podstawowej.

Wstęp:

Sprawdzian poziomu opanowania umiejętności przeprowadza się w klasie VI Szkoły Podstawowej w miesiącu kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora centralnej komisji egzaminacyjnej.

 I. Organizacja sprawdzianu

1. Za organizację sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Może on nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

2. Nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego w którym jest przeprowadzony sprawdzian, przewodniczący przesyła dyrektorowi komisji okręgowej listę uczniów przystępujących do sprawdzianu i odpowiada za zabezpieczenie dokumentacji i prawidłowy przebieg sprawdzianu.

3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół nadzorujący w składzie :

- przewodniczący;

- co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole.

4. W czasie trwania sprawdzianu uczeń musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do samodzielnej pracy. Nie może korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Sprawdzian trwa 60 minut.

6. W czasie sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

7. W przypadku zakłócenia przebiegu sprawdzianu przez ucznia lub niesamodzielnego rozwiązywania zadań, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego pracę.

8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu, który podpisuje zespołu nadzorujący i przekazuje go niezwłocznie do komisji okręgowej.

9. Uczeń może uzyskać ze sprawdzianu maksymalnie 40 pkt.

10. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznawanej przez egzaminatorów.

11. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisje okręgowa jest ostateczny.

II. Warunki sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się maja prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.


2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. Opinia o której mowa w pkt.1 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego , w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym , że nie wcześnie niż po ukończeniu klasy III Szkoły Podstawowej. Dla tych uczniów czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej jednak niż o 30 min.

4. Opinię rodzice przekładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego w, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

5. Uczniowie chorzy lub nie sprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiedniej ze względu na ich stan zdrowia.

6. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

7. Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w gimnazjum może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.


III. Postanowienia końcowe

1. Uczeń , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał go, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalony przez dyrektora komisji centralnej nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej .

2. Uczeń , który nie przystąpił do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnia klasę Szkoła Podstawowej.

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek dyrektora szkoły, która dział w porozumieniu z rodzicami.

4. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

5. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

6. Sprawdzona lub oceniona praca może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej na wniosek ucznia lub jego rodziców.

 

§ 106.  

Ocena zachowania.

 

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.

 

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

 

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 7. okazywanie szacunku innym osobom.

 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami:

 1.  
  1.  
   1.  
    1. wzorowe - wz;

    2. bardzo dobre - bdb;

    3. dobre - db;

    4. poprawne - popr;

    5. nieodpowiednie - ndp;

    6. naganne - ng.

 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

 

7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

§ 107.  

Tryb ustalania oceny zachowania:

 

 1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

 

 1. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

 

 1. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.

 

 1. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

 

 1. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny nagannej na piśmie.

 

 1. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

 

 

§ 108. 

Zasady oceniania zachowania.

 

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

2. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.

3.W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

 

4.Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:

 1.  
  1. stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;

  2. kultury osobistej;

  3. stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.

 

5.Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:

 1. kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:

  1. troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,

  2. dbałość o higienę osobistą.

  3. życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

  4. troska o kulturę słowa i dyskusji,

  5. poszanowanie godności własnej i innych,

a czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej), to

 1.  
  1. celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;

  2. zbyt nieestetyczny wygląd.

 

 1. Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:

  1. sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,

  2. przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności),

  3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.),

  4. systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.

a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):

 1. celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

 2. nieusprawiedliwione godziny nieobecności:

do 1 godziny

ocena wzorowa

2 – 3 godziny

ocena bardzo dobra

4 - 8 godzin

ocena dobra

9 – 12 godzin

ocena poprawna

13– 15 godzin

ocena nieodpowiednia

powyżej 15 godzin

ocena naganna

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 50 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły.

 

 1. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:

 1. czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

  1. reagowanie na przejawy zła,

  2. szacunek dla pracy innych,

  3. pomoc innym,

  4. troska o mienie szkolne i indywidualne,

  5. udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

  6. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

  7. przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.

 

 1. czynniki negatywne obniżające ocenę

 1.  
  1. celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

  2. postawa egoistyczna, samolubna,

  3. lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

  4. agresja, akty wandalizmu.

 

 1. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

 

 1. Dokumentację trybu oceniania stanowi poniższy wzór indywidualnej karty ucznia .

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena zachowania proponowana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

 

Samoocena

ucznia

 

 

Ocena klasy

 

 

Ocena wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109. 

Kryteria ocen zachowania

 

l .Podstawą ustalenia oceny z zachowania ucznia za dany semestr jest jego dorobek wyrażony w punktach według następujących zasad:

 1. na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt zaufania w postaci 100 punktów,

 2. ilość punktów może być powiększona lub pomniejszona w zależności od
  aktywności ucznia jego zaangażowania w życie szkoły i klasy, zachowania na terenie szkoły i poza nią,

 3. ilość punktów, które może uczeń zyskać lub stracić określa tabela,

 4. zyskiwane lub stracone punkty są rozliczane na bieżąco przez
  wychowawcę klasy na podstawie zapisów w zeszytach uwag, dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz na podstawie karty „ Moje dobre uczynki".

2.Każdy uczeń / i jego rodzice/, w dowolnym czasie, zna swój dorobek punktowy i ma prawo wglądu do dokumentacji jego dorobku.

3.Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania:

 1. ocena wzorowa - otrzymuje uczeń, który uzyskał powyżej 130 punktów;

 2. ocena bardzo dobra - otrzymuje uczeń, który uzyskał 111 - 130 punktów;

 3. ocena dobra - otrzymuje uczeń, który uzyskał 90-110 punktów;

 4. ocena poprawna - otrzymuje uczeń, który uzyskał 70 - 89 punktów;

 5. ocena nieodpowiednia - otrzymuje uczeń, który uzyskał 50 - 69 punktów;

 6. ocena naganna - otrzymuje uczeń, który uzyskał poniżej 50 punktów;

 

 1. W przypadkach szczególnych, pomimo, że uczeń nie uzyskał wymaganego
  minimum punktów na daną ocenę, ocena może być podwyższona na wniosek samorządu uczniowskiego, nauczycieli, dyrektora szkoły. Dotyczy to szczególnego zaangażowani ucznia w życie szkoły lub gdy choroba , czy usprawiedliwiona nieobecność nie pozwoliły mu na zgromadzenie wymaganej ilości punktów.

 2. W przypadkach rażąco negatywnego zachowania w szkole lub poza
  szkołą, ocena ustalona może być niższa od oceny wynikającej z ilości
  zgromadzonych punktów.

 3. Postanowienia regulaminu podlegają ewaluacji w poparciu o opinię
  uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły. Ewaluacja będzie
  dokonywana pod koniec każdego semestru.

 4.  

Uczeń może powiększyć swój dorobek punktowy za:

 

Lp.

Uwagi pozytywne i osiągnięcia

Ilość

punktów

Uwagi

1.

Systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych

 

 

+ 5

pod koniec semestru

2.

Szczególne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych

 

referat )

+2

za każdy wpis

3.

Systematyczne przynoszenie przyborów

+5

pod koniec semestru

4.

Udział w pracach użytecznych na rzecz szkoły i udział w różnych

akcjach:

 

 

a ) samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznej

+3

b ) grupowe wykonanie pomocy dydaktycznej

+1

c ) obsługa sprzętu na dyskotece poza lekcjami

+1

d ) naprawa sprzętu na dyskotekę

+1

e ) przyniesienie znicza , kwiatka doniczkowego

+1

f) przyniesienie gotowej pracy, pomocy dydaktycznej,

 

 

 

 

 

 

 

+2

g) ciasta ( pomoc rodzica)

+2

h ) przyniesienie karmy

+1

i ) przyniesienie makulatury , puszek aluminiowych

od 1- 5 kg od 5-15 sztuk

+1

od 6- lOkg od 16-25 sztuk

+2

od 1 1 - 20kg od 26-3 5 sztuk

+3

od 21- 30kg od 36-50 sztuk

+4

powyżej 30kg powyżej 50 sztuk

+5

5.

Udział w konkursie, zawodach, apelach, uroczystościach

szkolnych

+2

 

6.

Zdobycie nagrody w konkursie, zawodach

+2

 

7.

Aktywna praca na rzecz koła zainteresowań

+2

pod koniec semestru

8.

Aktywna praca w samorządzie szkolnym

+2

pod koniec semestru

9.

Aktywna praca w samorządzie klasowym

+2

pod koniec semestru

10.

Pozytywny stosunek do koleżanek, kolegów, dorosłych i umiejętność współpracy w grupie

+2

pod koniec semestru

11.

Pozytywne zachowanie wymagające szczególnej odwagi

+5

za każdy udokumentowany przypadek

12.

Kultura osobista bez zastrzeżeń

+5

pod koniec semestru

13.

Udokumentowana praca poza szkołą np. na rzecz ludzi starszych

+5

za każdy przypadek

14

Dyżury samorządowe

+1

pod koniec semestru

Uwaga! Czytelnictwo:

3-5 przeczytanych książek +1 pkt 6-10 przeczytanych książek +2pkt

11-15 przeczytanych książek +3pkt

16-25 przeczytanych książek +4pkt powyżej 25 +5pkt

8. Uczeń może stracić punkty za:Lp.

Uwagi negatywne i zaniedbania ucznia

Ilość punktów

Uwagi

1.

Brak przygotowania do lekcji ( strój, przyrządy geometryczne, potrzebne materiały )

-1

za każdy wpis

2.

Nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych

-5

pod koniec semestru

3.

Negatywne zachowanie na lekcji

-1

za każdy wpis

4.

Nieusprawiedliwiony dzień

-3

 

5.

Nieusprawiedliwione spóźnienie

-1

za każdy przypadek

6.

Wagary ( ucieczka z lekcji, zajęć wyrównawczych i innych zajęć, na które uczeń jest zobowiązany uczęszczać )

-2

 

7.

Bójka

-4

za każdy przypadek

8.

Używanie słów wulgarnych

-3

za każdy przypadek

9.

Przezywanie, dokuczanie, zaczepianie

-3

za każdy przypadek

10.

Niszczenie mienia szkoły i mienie społecznego

-5

za każdy przypadek

11.

Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych

-5

na terenie szkoły i poza szkołą

12.

Kradzież

-5

na terenie szkoły i poza szkołą

 

 

13.

Znęcanie się nad zwierzętami

-5

 

14.

Udokumentowane negatywne zachowanie poza szkołą

-5

za każdy przypadek

15.

Łamanie dyscypliny i nieodpowiedni stosunek do nauczycieli i personelu szkolnego

m

 

 

a ) oddalenie się od miejsca zbiórki ( w czasie organizowanych przez szkołę imprez i wycieczek )

-3

b) używanie nieodpowiednich, niegrzecznych zwrotów wobec nauczycieli i personelu szkolnego )

-3

c ) stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu swojemu i innych

-3

16

Nieterminowy zwrot książek do biblioteki

-3

lub-1

pod koniec roku

za każdą książkę

 

§ 110

Poprawianie ocen zachowania

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

 2. wychowawca klasy;

 3. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

 4. pedagog;

 5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

 6. przedstawiciel Rady Rodziców.

4. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w Szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Uczniowi, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

 

§ 111.

Promowanie i ukończenie Szkoły.

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

 1. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez kuratora oświaty.

 

§ 112.  

Świadectwa szkolne.

 

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nie uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

 

 1. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Opolskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 113. 

 Zadania nauczycieli.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

  2. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

  3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

  4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

  5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

  6. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

  7. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

  8. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;

  9. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

  10. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

  11. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

  12. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

  13. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;

  14. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć

  15. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;

  16. przestrzeganie tajemnicy służbowej;

  17. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

  18. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

  19. uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu

 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 

1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

 

2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

 

- nauczyciel szkoły podstawowej jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

 

3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2;

 

§ 114.   

Zadania wychowawców klas.

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 1.  
  1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

 

 1.  
  1.  
   1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

   2. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

   3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

   4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

 

 1.  
  1.  
   1. organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

 

 1.  
  1.  
   1. realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

 

 1.  
  1.  
   1. czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

 

 1.  
  1.  
   1. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

 

 1.  
  1.  
   1. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

 

 1.  
  1.  
   1. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

 

 1.  
  1.  
   1. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

 

 1.  
  1.  
   1. wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

 

 1.  
  1.  
   1. podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

 

 1.  
  1.  
   1. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

 

 1.  
  1.  
   1. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

 

 1.  
  1.  
   1. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, przymiotami ducha i charakteru;

 

 1.  
  1.  
   1. wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

 

 1.  
  1.  
   1. współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

 

 1.  
  1.  
   1. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.

 

 

 1.  
  1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

 

 1.  
  1. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen,

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4) wypisuje świadectwa szkolne;

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 115.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

 2. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

 3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;

 4. dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

 5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

 6. egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

 7. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły.

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych

9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych obowiązującej w Szkole.

11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

 1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

 2. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,

 3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala , należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły,

 4. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,

 5. po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,

 6. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,

 7. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,

 8. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

 

 1.  
  1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :

 

 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 116.

 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 

 

§ 117.

Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zakresy obowiązków ujęte są w Regulaminie Organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Dziergowicach

 

§ 118.

 1. W Szkole Podstawowej w Dziergowicach obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych e Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 119.

  Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga i logopedy ujęte są odpowiednio w § 34 ust. 1, § 35 ust. 1

 

§ 121.

W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

§ 122.

1. Wszyscy pracownicy Szkoły , bez względu na zajmowane stanowisko są wychowawcami i obowiązują ich normy postępowania zgodnie z tym określeniem.

2.Wszyscy nauczyciele i pracownicy administracyjno - obsługi mają prawo do ochrony godności osobistej nienaruszalnej zarówno przez współpracowników, jak i uczniów i ich rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

 

 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 

§ 123.

Członek społeczności szkolnej

1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób.

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

 

§ 124.

Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

 

§ 125.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

 

§ 126. 

Traktowanie członków.

 

1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.

4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

 

§ 127.

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Dziergowicach ma prawo do:

 

 1. Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzysekcyjnych;

 2. Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

 3. Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

 4. Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

 5. Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

 6. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO;

 7. Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

 8. Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

 9. Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

 10. Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

 11. Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego

 12. Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

 13. Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

 14. Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

 15. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

 16. Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

 17. Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

 18. Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

 

§ 128.1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

 1.  
  1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

  2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 129.

W ostatnim tygodniu nauki uczeń ma obowiązek rozliczyć się z biblioteką szkolną.

 

§ 130.

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.

 

§ 131.

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Dziergowicach ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

 2. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

 3. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

 4. Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy;

 5. Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

 1. Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

 2. Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;

 3. Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

 4. Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 135;

10) Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; 11) Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

 1.  
  • uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

  • grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

  • imprez okolicznościowych,

  • podczas egzaminów, egzaminów próbnych;

Przez strój galowy należy rozumieć:

- dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluza;

- dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula, 12) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

13) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

14) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

15) Dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

16) Pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

17) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury; ) w doborze fryzury i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając że szkoła jest miejscem pracy.

18) Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne.

 

§ 132. 

Uczniom nie wolno:

 

 1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

 2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

  1. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

  2. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

  3. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

  4. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,

  5. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych, dyktafonów, MP-3,4, i innych urządzeń tego typu. Przyniesione do szkoły wymienione sprzęty uczeń ma obowiązek złożyć do depozytu w bibliotece szkolnej. Odbiera je po zakończonych lekcjach. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu, a następnie zdeponowania go szafie pancernej szkoły. Telefon wydaje się osobiście rodzicom.

 

 1.  
  1. Zapraszać obcych osób do szkoły.

 

§ 133. 

1 .Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.

2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.

3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

 

§ 134.

Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

 

 

§ 135.

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w Szkole Podstawowej w Dziergowicach

 

 

 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

 2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.

 3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub dyrektora szkoły .

 4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.

 5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.

 6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

 7. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.

 8. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.

 9. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).

 10. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.

 11. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.

 12. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

 13. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca).

 14. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.

 15. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.

 16. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.

 17. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.

 18. Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 50 godzin zajęć dydaktycznych.

19.W wypadku choroby, uczeń może być zwolniony z obowiązkowych zajęć lekcyjnych i odprowadzony do lekarza lub do domu pod opieką pracownika Szkoły. O chorobie ucznia wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować niezwłocznie rodziców ucznia.

 

ROZDZIAŁ XI

 

Uczniowie szkoły

 

§ 136. 

1. Zasady rekrutacji.

1).Szkoła prowadzi zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem pełnienia przez nie obowiązku szkolnego.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2) Do szkoły może być zapisany każdy uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy. - Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które przed dniem l września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychiczno - fizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

 

3) Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 • Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

 • Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z dyrektorem, organ prowadzący szkołę.

4) Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

5) Za spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6) Do szkoły przyjmuje się:

a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,

b) na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

 1. Przyjęcie do Szkoły dziecka z poza obwodu, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której dziecko mieszka.

 2. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ustawy O systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

 3. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

- 3 km - w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych,

- 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

f) Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza wymienione odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

 1. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej.

 

7)Uczeń może być odroczony od realizacji obowiązku szkolnego na mocy odrębnych przepisów.

8)Uczeń może być zwolniony przez Dyrektora Szkoły z realizacji niektórych obowiązkowych przedmiotów nauczania na podstawie odrębnych przepisów. 9)Uczeń zwolniony, zgodnie z pkt.8 z wychowania fizycznego, w czasie trwania zajęć dydaktycznych pozostaje pod opieką, nauczyciela przedmiotu.

10) Rodzice ( opiekunowie ) uczniów mogą w każdym czasie przenieść dziecko do innej szkoły.

 

 

§ 137.

  Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne przepisy.

§ 138. 

Nagradzanie uczniów.

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 1.  
  1. najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;

  2. szczególnie wyróżniające się zachowanie;

  3. wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach

sportowych;

 1.  
  1. nienaganną frekwencję;

  2. wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły

 

2. Rodzaje nagród:

 

 1. Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

 2. Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;

 3. Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;

 4. Dyplom uznania;

 5. List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

 6. Nagroda rzeczowa;

 

§ 139.

  Karanie uczniów.

 

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

 

 1. Nieprzestrzeganie zapisów statutu;

 2. Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;

 3. Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

 4. Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;

 5. Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

 

2. Rodzaje kar:

 

 1. Upomnienie wychowawcy klasy;

 2. Upomnienie dyrektora Szkoły;

 3. Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;

 4. Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;

 5. Nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora na wniosek wychowawcy;

 6. Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

 7. Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły.

 

§ 140.

Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.

§ 141.

Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

§ 142.

Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

§ 143.

1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

 

2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 139ust.2 pkt 1:

1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 139 ust. 2 pkt 2–7:

1) wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły;

2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;

3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor Szkoły, uczeń oraz wychowawca.

 

§ 144.

1. O zastosowanej karze dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Kary wymienionej w § 139 ust. 2 pkt 3 i 6 dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje).

 

3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

 

4. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.

 

§ 145.

1. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

 

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

4 . Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.

 

5. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

 

6. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

§ 146.

1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

 

2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.

 

3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się przewinienia określonego w § 149

 

 

§ 147.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania.

 

§ 148.

Przepisów § 139 – 147 nie stosuje się do procedury karnego przeniesienia do innej szkoły.

 

§ 149.

Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły.

 

1. Rada Pedagogiczna danej szkoły może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.

 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły :

 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

5) kradzież;

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

8) czyny nieobyczajne;

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;

11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

 

§ 150.

Procedura postępowania przy karnym przeniesieniu do innej szkoły:

 

1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;

 

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej danej szkoły.

 

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.

 

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.

 

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

 

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

 

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Kuratora Oświaty.

 

9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.

 

10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

 

ROZDZIAŁ XII

Przepisy przejściowe

 

§ 151.

1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.18) stosuje się, począwszy od roku 2009/2010 w klasach I szkoły podstawowej.

 

2. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu kształcenia stosuje się dotychczasową podstawę programową dla szkół podstawowych.

 

3. W latach szkolnych 2009/2010 - 2013/2014 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, odpowiednio w klasach IV –VI dla przedmiotów wychowanie fizyczne, etyka i język angielski stosuje się podstawę programową, jak w ust.1.

 

ROZDZIAŁ XIII

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 152.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 153.

  Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

 

§ 154.

Ceremoniał szkolny.

1. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach ma własny sztandar, patrona i logo.

2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:

 1. Inauguracja roku szkolnego,

 2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych,

 3. Dzień Edukacji Narodowej,

 4. Święto Niepodległości ,

 5. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,

 6. Pierwszy dzień wiosny,

 7. Święto Wielkanocne

 8. Święta majowe, patron szkoły

 9. Dzień Sportu,

 10. Pożegnanie klasy VI

 11. Zakończenie roku szkolnego

3. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na apelach, uroczystościach szkolnych i sprawdzianie klasy VI.

 

§ 155.

Tryb wprowadzania nowelizacji statutu.

 

1. Zmiany ( nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:

1) organów szkoły,

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

 

2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

 

3.O zmianach ( nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu po nowelizacji w formie obwieszczenia.

 

§ 156.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ………………r. przyjęto do stosowania.

 

Statut Szkoły Podstawowej w Dziergowicach uchwalony

 

Przez Radę Pedagogiczną w dniu ……. / dyrektor/Redakcja: Waldemar Plutta